Câu hỏi: Môi trường sống của con người bao gồm

Câu hỏi: Môi trường sống của con người bao gồm
A. Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất.
B. Môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, môi trường xã hội.
C. Môi trường tự nhiên, môi trường không khí, môi trường nước.
D. Môi trường sinh vật, môi trường địa chất, môi trường nước.

Gợi ý câu trả lời

Môi trường sống của con người bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và môi trường xã hội.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh