Câu hỏi: Môi trường xã hội bao gồm

Câu hỏi: Môi trường xã hội bao gồm
A. Các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối và giao tiếp.
B. Các đối tượng lao động do con người sản xuất và chịu sự chi phối của con người.
C. Dân cư và lực lượng lao động.
D. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật, nhà cửa, công trình xây dựng.

Gợi ý câu trả lời

Môi trường xã hội ôi trường xã hội bao gồm các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối và giao tiếp.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh