Câu hỏi: Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là:

Câu hỏi: Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là:
A. P$_{2}$O$_{3}$.
B. P$_{2}$O$_{5}$.
C. PO$_{2}$.
D. P$_{2}$O$_{4}$.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B.
Đặt công thức hóa học của oxit là PxOy.
Theo bài ra: 31x + 16y = 142 (1)
Thay x = 2 vào (1) được y = 5.
Vậy công thức hóa học của oxit là P$_{2}$O$_{5}$.

Author: Cô Minh Anh