Câu hỏi: Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đv C. Công thức hoá học của oxit là:

Câu hỏi: Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đv
C. Công thức hoá học của oxit là:
A. P$_{2}$O$_{3}$.
B. P$_{2}$O$_{5}$.
C. PO$_{2}$.
D. P$_{2}$O$_{4}$.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh