Câu hỏi: Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hoá học của oxit sắt là:

Câu hỏi: Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hoá học của oxit sắt là:
A. FeO.
B. Fe$_{2}$O$_{3}$.
C. Fe$_{3}$O$_{4}$.
D. FeO$_{2}$.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh