Câu hỏi: Một số động vật bị suy giảm do hoạt động nào dưới đây của con người?

Câu hỏi: Một số động vật bị suy giảm do hoạt động nào dưới đây của con người?
A. Khai thác khoáng sản.
B. Mở đường giao thông.
C. Thâm canh lúa nước.
D. Khai thác rừng bừa bãi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Một số động vật bị suy giảm do những hoạt động khai thác rừng bừa bãi của con người.

Author: Cô Minh Anh