Câu hỏi: Một tấn quặng manhetit chứa 81,2% Fe$_{3}$O$_{4}$. Khối lượng Fe có trong quặng là:

Câu hỏi: Một tấn quặng manhetit chứa 81,2% Fe$_{3}$O$_{4}$. Khối lượng Fe có trong quặng là:
A. 858 kg
B. 885 kg
C. 588 kg
D. 724 kg

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Khối lượng Fe$_{3}$O$_{4}$ có trong 1 tấn quặng là:

Author: Cô Minh Anh