Câu hỏi: Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật nào?

Câu hỏi: Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật nào?
A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.
B. Quy luật địa đới.
C. Quy luật nhịp điệu.
D. Quy luật phi địa đới.

Gợi ý câu trả lời

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.
⇒ Ví dụ trên cho biết một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh