Câu hỏi: Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật nào?

Câu hỏi: Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật nào?
A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.
B. Quy luật địa đới.
C. Quy luật nhịp điệu.
D. Quy luật phi địa đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/75, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh