Câu hỏi: Một trong những biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu là

Câu hỏi: Một trong những biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu là
A. Xuất hiện nhiều động đất
B. Nhiệt độ Trái Đất tăng
C. Bang ở vùng cực ngày càng dày
D. Núi lửa sẽ hình thành ở nhiều nơi

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II.1, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh