Câu hỏi: Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào

Câu hỏi: Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào
A. Mạng lưới kinh vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.
B. Hình dáng lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.
C. Vị trí địa lí của lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.
D. Bảng chú giải, hình dạng lãnh thổ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào mạng lưới kinh vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.

Author: Cô Minh Anh