Câu hỏi: Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp là

Câu hỏi: Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp là
A. Có xí nghiệp hạt nhân.
B. bao gồm 1, 2 xí nghiệp đơn lẻ.
C. không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.
D. có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Khu công nghiệp có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh