Câu hỏi: Một trong những đặc điểm dân cư – xã hội nổi bật của châu Phi là?

Câu hỏi: Một trong những đặc điểm dân cư – xã hội nổi bật của châu Phi là?
A. Dân số đông, tăng rất chậm.
B. Gia tăng dân số tự nhiên thấp.
C. Tỉ lệ nhóm người trên 60 tuổi cao.
D. Tuổi thọ trung bình thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm dân cư Châu Phi là tỉ suất sinh cao, dân số tăng nhanh, tuổi thọ trung bình thấp
⇒ Nhận xét A, B, C không đúng -> Loại
Nhận xét D đúng
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh