Câu hỏi: Một trong những đặc trưng nổi bật của người lao động Nhật Bản là

Câu hỏi: Một trong những đặc trưng nổi bật của người lao động Nhật Bản là
A. Không có tinh thần đoàn kết.
B. Ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm rất cao.
C. Trình độ công nghệ thông tin đứng đầu thế giới.
D. Năng động nhưng không cần cù.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/76 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh