Câu hỏi: Một trong những đặc trưng nổi bật của người lao động Nhật Bản là?

Câu hỏi: Một trong những đặc trưng nổi bật của người lao động Nhật Bản là?
A. Không có tinh thần đoàn kết.
B. Ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm rất cao.
C. Trình độ công nghệ thông tin đứng đầu thế giới.
D. Năng động nhưng không cần cù.

Gợi ý câu trả lời

Người lao động Nhật Bản có đức tính cần cù, làm việc tích cực, tự giác và trách nhiệm cao.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh