Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là:

Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là:
A. Phát triển thủy điện.
B. Phát triển lâm nghiệp.
C. Phát triển kinh tế biển.
D. Phát triển chăn nuôi.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là phát triển các ngành kinh tế biển.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh