Câu hỏi: Một trong những nội dùng cơ bản của chiến lược kinh tế mới của LB Nga từ năm 2000 là

Câu hỏi: Một trong những nội dùng cơ bản của chiến lược kinh tế mới của LB Nga từ năm 2000 là
A. Sản lượng các ngành kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng.
B. Tiếp tục xây dựng nền kinh tế tập trung bao cấp.
C. Hạn chế mở rộng ngoại giao.
D. Coi trọng châu Âu và châu Mĩ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/68 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh