Câu hỏi: Một trong những thành tựu nổi bật của ASEAN là tạo ra một môi trường hòa bình, ổn định. Đây là cơ sở vững chắc để

Câu hỏi: Một trong những thành tựu nổi bật của ASEAN là tạo ra một môi trường hòa bình, ổn định. Đây là cơ sở vững chắc để
A. phát triển các ngành kinh tế biển.
B. phát triển kinh tế – xã hội.
C. phát triển ngành hàng không – vũ trụ.
D. phát triển đa dạng các ngành kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức những thành tựu của ASEAN.
Giải thích: Môi trường phát triển ồn định là cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các hoạt động kinh tế – xã hội. Môi trường ổn định thì các hoạt động khai thác, sản xuất, trao đổi sản phẩm dịch vụ mới có thể hoạt động thuận lợi và hiệu quả; đời sống xã hội diễn ra bình thường. Môi trường ổn định cũng là cơ sở để các nhà đầu tư nước ngoài đặt cơ sở sản xuất lâu dài ở các nước đang phát triển và ngược lại.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh