Câu hỏi: Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về xã hội của LB Nga sau năm 2000 là

Câu hỏi: Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về xã hội của LB Nga sau năm 2000 là
A. Số người di cư đến nước Nga ngày càng đông.
B. Gia tăng dân số nhanh.
C. Đời sống nhân dân đã được cải thiện.
D. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/68 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh