Câu hỏi: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

Câu hỏi: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
A. Tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ.
B. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn.
C. Tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối.
D. Tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/51, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

Câu hỏi: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
A. Tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.
B. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn.
C. Tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ.
D. Tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: EU khi hình thành thị trường chung châu Âu đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan nên A, C sai. Thị trường chung châu Âu tạo thuận lợi trong tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn.

Author: Cô Minh Anh