Câu hỏi: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

Câu hỏi: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
A. Tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.
B. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa và dịch vụ.
C. Tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ.
D. Tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

Câu hỏi: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
A. Gia tăng sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước trong khối.
B. Tăng thêm nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng hóa giữa các nước.
C. Tăng thêm diện tích và số dân của toàn khối.
D. Tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là tăng thêm tiềm lực kinh tế và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối với các khối kinh, các quốc cường quốc kinh tế (Nhật, Hoa Kì,…) trên thế giới.

Author: Cô Minh Anh