Câu hỏi: Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là

Câu hỏi: Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là
A. Mất cân bằng giới tính
B. Ô nhiễm môi trường
C. Cạn kiệt nguồn nước ngọt
D. Động đất và núi lửa

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh