Câu hỏi: Mùa mưa của khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên kéo dài:

Câu hỏi: Mùa mưa của khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên kéo dài:
A. 5 tháng
B. 6 tháng
C. 7 tháng
D. 8 tháng

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. 6 tháng
Giải thích: Mùa mưa của Nam Bộ và Tây Nguyên kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. (trang 148 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh