Câu hỏi: Mùa nào trong năm có ngày ngắn hơn đêm và xu hướng ngày càng dài ra, đêm càng ngắn lại?

Câu hỏi: Mùa nào trong năm có ngày ngắn hơn đêm và xu hướng ngày càng dài ra, đêm càng ngắn lại?
A. Mùa hạ.
B. Mùa đông.
C. Mùa xuân.
D. Mùa thu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Vào mùa đông trong năm có ngày ngắn hơn đêm và xu hướng ngày càng dài ra và đêm càng ngắn lại.

Author: Cô Minh Anh