Câu hỏi: Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là?

Câu hỏi: Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là?
A. Làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
B. Khai thác thế mạnh về đất đai.
C. Thay thế cây lương thực.
D. Xuất khẩu thu ngoại tệ.

Gợi ý câu trả lời

Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là xuất khẩu thu ngoại tệ.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh