Câu hỏi: Mục tiêu chung của ASEAN là

Câu hỏi: Mục tiêu chung của ASEAN là
A. Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.
B. Xây dựng một công đồng hòa hợp.
C. Cùng nhau phát triển kinh tế -xã hội.
D. Cả 3 ý trên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Cả 3 ý trên
Giải thích: Mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một công đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế – xã hội. (trang 59 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh