Câu hỏi: Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng

Câu hỏi: Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng
A. 79,2% của châu Âu và 65,5% của châu Á.
B. 65,5% của châu Âu và 79,2% của châu Á.
C. 72,9% của châu Âu và 65,5% của châu Á.
D. 65,5% của châu Âu và 72,9% của châu Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : GDP của Hoa Kì năm 2014 so với châu Âu = 17348,1 / 21896,9 x 100 = 79,2%. GDP của Hoa Kì năm 2014 so với châu Á = 17348,1 / 26501,4 x 100 = 65,5%. Như vậy, Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng 79,2% của châu Âu và 65,5% của châu Á.

Author: Cô Minh Anh