Câu hỏi: Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm

Câu hỏi: Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm
A. 25,8% của thế giới.
B. 28,5% của thế giới.
C. 22,2% của thế giới.
D. 23,4% của thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : GDP của Hoa Kì năm 2014 = 17348,1 / 78037,1 x 100 = 22,2%. Như vậy, GDP của Hoa Kì chiếm 22,2% GDP của thế giới năm 2014

Author: Cô Minh Anh