Câu hỏi: Năm 2018, giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta lần lượt là 243,5 tỉ USD và 236,7 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu của nước ta :

Câu hỏi: Năm 2018, giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta lần lượt là 243,5 tỉ USD và 236,7 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu của nước ta :
A. 8,6 tỉ USD.
B. – 8,6 tỉ USD.
C. 6,8 tỉ USD.
D. – 6,8 tỉ USD.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Công thức tính: cán cân xuất nhập khẩu = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập
Áp dụng công thức: Cán cân xuất nhập khẩu của nước ta = 243,5 – 236,7 = 6,8 tỉ USD
Như vậy, năm 2018 nước ta xuất siêu.

Author: Cô Minh Anh