Câu hỏi: Nam Á có mấy dạng địa hình khác nhau

Câu hỏi: Nam Á có mấy dạng địa hình khác nhau
A. 2B. 3
C. 4D. 5

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. 3
Giải thích: Nam Á có 3 dạng địa hình khác nhau: phía bắc là hệ thống dãy Hi-ma-lây-a, phía nam là sơn nguyên Đề-can và ở giữa là đồng bằng Ấn-Hằng.

Author: Cô Minh Anh