Câu hỏi: Nam Á tiếp giáp với những khu vực nào của châu Á?

Câu hỏi: Nam Á tiếp giáp với những khu vực nào của châu Á?
A. Đông Nam Á
B. Trung Á
C. Tây Nam Á
D. Cả 3 khu vực trên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Cả 3 khu vực trên.
Giải thích: Nam Á tiếp giáp với 3 khu vực phía đông giáp Đông Nam Á, phía bắc tiếp giáp với Trung Á và phía tây bắc tiếp giáp với Tây Nam Á.

Author: Cô Minh Anh