Câu hỏi: Năm bao nhiêu, các nước Nam Á giành được độc lập và tiến ahnhf xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Câu hỏi: Năm bao nhiêu, các nước Nam Á giành được độc lập và tiến ahnhf xây dựng nền kinh tế tự chủ.
A. 1945B. 1946
C. 1947D. 1948

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C.1947
Giải thích: trang 38 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh