Câu hỏi: Năng suất vật nuôi, cây trồng phát triển nhanh nhờ vào

Câu hỏi: Năng suất vật nuôi, cây trồng phát triển nhanh nhờ vào
A. Diện tích đất canh tác mở rộng.
B. Nguồn lao động dồi dào.
C. Áp dụng khoa học – kĩ thuật.
D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Gợi ý câu trả lời

Nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp, con người đã tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chống chịu tốt với sâu bệnh..⇒ góp phần tăng năng suất trong nông nghiệp.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh