Câu hỏi: Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong

Câu hỏi: Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong
A. nước.
B. dầu hoả.
C. rượu etylic.
D. dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh