Câu hỏi: Nền công nghiệp Trung Quốc đã có những chuyển đổi nào dưới đây?

Câu hỏi: Nền công nghiệp Trung Quốc đã có những chuyển đổi nào dưới đây?
A. Nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế chỉ huy.
B. Từ Sản xuất hàng chất lượng cao sang hàng chất lượng kém.
C. Nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.
D. Từ sản xuất hàng chất lượng kém sang hàng chất lượng cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nền công nghiệp Trung Quốc đã có chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường. Đây là xu hướng phát triển của nhiều nước đang phát triển.

Author: Cô Minh Anh