Câu hỏi: Nền kinh tế tri thức được dựa trên

Câu hỏi: Nền kinh tế tri thức được dựa trên
A. Tri thức và kinh nghiệm cổ truyền
B. Kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền
C. Công cụ lao động cổ truyền
D. Tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục 3, SGK/9 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh