Câu hỏi: Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là

Câu hỏi: Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là
A. Tự cung, tự cấp nhưng năng suất cao.
B. Thâm canh, chú trọng năng suất và sản lượng.
C. Quy mô lớn với hướng chuyên môn hóa.
D. Sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/81, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh