Câu hỏi: Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là

Câu hỏi: Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là
A. Tự cung, tự cấp.
B. Thâm canh, chú trọng năng suất và sản lượng.
C. Quy mô lớn.
D. Sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/81 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh