Câu hỏi: Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là?

Câu hỏi: Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là?
A. Tự cung, tự cấp.
B. Thâm canh, chú trọng năng suất và sản lượng.
C. Quy mô lớn.
D. Sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Gợi ý câu trả lời

Nông nghiệp Nhật Bản phát triển theo hướng thâm canh để tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh