Câu hỏi: Nếu đi từ phải đông sang phía tây , khi đi qua kinh tuyến 180[sup]o[/sup] người ta phải

Câu hỏi: Nếu đi từ phải đông sang phía tây , khi đi qua kinh tuyến 180[sup]o[/sup] người ta phải
A. Lùi lại 1 giờ.
B. Tăng thêm 1 giờ.
C. Lùi lại 1 ngày lịch.
D. Tăng thêm 1 ngày lịch.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/21 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh