Câu hỏi: Nếu đi từ phía đông sang phía tây, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải

Câu hỏi: Nếu đi từ phía đông sang phía tây, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải
A. lùi lại 1 giờ.
B. tăng thêm 1 giờ.
C. lùi lại 1 ngày lịch.
D. tăng thêm 1 ngày lịch.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/20-21, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh