Câu hỏi: Nếu đi từ phía tây sang phía đông, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải

Câu hỏi: Nếu đi từ phía tây sang phía đông, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải
A. lùi lại 1 ngày lịch
B. lùi lại 1 giờ.
C. tăng thêm 1 ngày lịch.
D. tăng thêm 1 giờ.

Gợi ý câu trả lời

Người ta quy định lấy kinh tuyến 180[sup]o[/sup] qua giữa múi giờ số 12 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế. Nếu đi từ phía tây sang phía đông, khi đi qua kinh tuyến 180[sup]0[/sup] ta phải lùi lại 1 ngày lịch.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh