Câu hỏi: Nếu múi giờ số 10 đang là 20 giờ ngày 17 – 5 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là mấy giờ, ngày bao nhiêu?

Câu hỏi: Nếu múi giờ số 10 đang là 20 giờ ngày 17 – 5 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là mấy giờ, ngày bao nhiêu?
A. 17 giờ ngày 16 – 5
B. 17 giờ ngày 17 – 5
C. 19 giờ ngày 16 – 5
D. 19 giờ ngày 17 – 5

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Việt Nam (múi giờ số 7) và khu vực múi giờ số 10 chênh nhau: 10 giờ – 7 giờ = 3 giờ.
– Múi giờ số số 7 nằm ở bên trái múi giờ số 10 nên có giờ đến muộn hơn => Số giờ tại múi giờ số 7 = Số giờ (ở múi giờ 10) – số giờ chênh lệch = 20 giờ – 3 giờ = 17 giờ cùng ngày. Như vậy, nếu múi giờ số 10 đang là 20 giờ ngày 17 – 5 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là 17 giờ ngày 17 – 5.

Author: Cô Minh Anh