Câu hỏi: Nếu múi giờ số 12 đang là 2 giờ ngày 15 – 2 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là mấy giờ, ngày bao nhiêu?

Câu hỏi: Nếu múi giờ số 12 đang là 2 giờ ngày 15 – 2 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là mấy giờ, ngày bao nhiêu?
A. 21 giờ ngày 15 – 2.
B. 21 giờ ngày 14 -2.
C. 7 giờ ngày 15 – 2.
D. 7 giờ ngày 14 – 2.

Gợi ý câu trả lời

– Việt Nam (múi giờ số 7) và khu vực múi giờ số 12 chênh nhau: 12 giờ – 7 giờ = 5 giờ.
– Múi giờ số số 7 nằm ở bên trái múi giờ số 12 nên có giờ đến muộn hơn
⇒ Số giờ tại múi giờ số 7 = Số giờ (ở múi giờ 11) – số giờ chênh lệch + 24 giờ = 2 giờ – 5 giờ + 24 giờ = 21 giờ ngày hôm trước
Như vậy, nếu múi giờ số 12 đang là 2 giờ ngày 15 – 2 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là 21 giờ ngày 14 – 2 (do có Việt Nam có giờ đến muộn hơn nên phải lùi một ngày)
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh