Câu hỏi: Ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất của LB Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX là

Câu hỏi: Ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất của LB Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX là
A. Khai thác khí tự nhiên
B. Khai thác gỗ, sản xuất giấy và xenlulô.
C. Khai thác dầu mỏ.
D. Sản xuất điện.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I (chú ý bảng 8.3), SGK/67 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh