Câu hỏi: Ngành công nghiệp mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới là:

Câu hỏi: Ngành công nghiệp mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới là:
A. Dệt.
C. Cơ khí.
B. Năng lượng.
D. Hóa chất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh