Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao?
A. Dệt – may.
B. Giày – da.
C. Công nghiệp thực phẩm.
D. Điện tử – tin học.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Ngành công nghiệp điện tử, tin học là ngành công nghiệp cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao.

Author: Cô Minh Anh