Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây của Trung Quốc đứng đầu thế giới?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây của Trung Quốc đứng đầu thế giới?
A. Công nghiệp khai thác than.
B. Công nghiệp chế tạo máy bay.
C. Công nghiệp đóng tàu.
D. Công nghiệp hóa dầu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/93 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh