Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật ?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật ?
A. Luyện kim.B. Hóa chất.C. Năng lượng.D. Cơ khí.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh