Câu hỏi: Ngành công nghiệp trọng điểm nào sau đây phát triển dựa vào nguồn nguyên liệu tại chỗ rất phong phú?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp trọng điểm nào sau đây phát triển dựa vào nguồn nguyên liệu tại chỗ rất phong phú?
A. Cơ khí – điện tử.
B. Hóa chất – phân bón – cao su.
C. Chế biến lương thực, thực phẩm.
D. Dệt may.

Gợi ý câu trả lời

C Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trong điểm – Mục 2 Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Author: Cô Minh Anh